Close

ကဗျ

စရာဲက္ညၚ်

စရာဲက္ညၚ်

ခၟဳသၚ်မန်ကီု သီုအာစာဘာမန်အ္စာၝောံမန်ကီု သီုညးဇၞော်မန်တၠပညာမန် ဇၟာပ်မန်ဟွံခၠန်သွာၚ်လိက်ပတ် ပ္တိတ်ဓတ်ပံက်ဘာမန်။ ဘာမန်က္ညၚ်ကၠာ သာယာဂွံဆဵုကွးဘာမန်ဇဳ ညဳသာနွံမ္ၚဵုကောံကၠုၚ်ဂြုဂြု ဗြုက္ညာၚ်မိၚ်အဵုရမျှာၚ်မန် လိက်မန်နွံကဵုမ္ၚဵု။ ကွးဘာစိုတ်တ္ၚအ် ဗန်ကအ်ညဳသာဇက်ဂၠောဲတိုန်ကၠာ အာဗ္တောန်ပညာက္ညၚ်ၜိုန်ကတူ...

Learn more

လိက်ပရေၚ်

ဟွံမိက်ဇူသၞိၚ်မ္ဂး လ္ပဝးကၞာၚ်

ဟွံမိက်ဇူသၞိၚ်မ္ဂး လ္ပဝးကၞာၚ်

ပၞောဝ်သၞိၚ်ဂမၠိုၚ် သၞိၚ်ကျာ် သၞိၚ်ဓရ် သၞိၚ်သၚ် သၞိၚ်မိမ သၞိၚ်အာစာဟီုဂှ် ၜိုဟ်သြိုဟ်တဴဗွဲမလောန်ရ။ သၞိၚ်တံဝွံ ယဝ်ဗ္တောံၜတ်ကၞာတ်ကဵု သၞိၚ်ဆုနာနာတံမ္ဂး မုဟွံဆေၚ်လးလးရ။ သၞိၚ်ဆုဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဆအယာံမာတ် မွဲချိန်ခဏ မွဲလုပ်ဇူဟေၚ် ၜိုဟ်သြိုဟ်ပြေတဴလၟောၚ်မာန်ရ။ သၞိၚ်ကျာ် သၞိၚ်ဓရ် သၞိၚ်သၚ် သၞိၚ်မိမ...

Learn more

ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဂမၠိုၚ်

  • All
  • ကမၠောန်ပံၚ်တောဲ ကု မဟာမိတ်
  • ကဵုပညာ ကေုာံ ဖအောန်ဖျေံအန္တရာယ် ဂဥုဲၜူမာဲ
  • ချဳဓရာၚ်တ္ၚဲတၟေၚ်

တ္ၚဲဗတိုက်သရိုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲ ကေုာံ ကူသာန်သွံရာန်ဟွံမွဲကဵုဗဗွဲဓဝ် အလုံဂၠးကဝ် 

ဂကောံ​သၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ကဵုပညာ သၟတ် ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံပါလုပ် ပံၚ်တောဲ ပ္ဍဲအရာ​ဗတိုက်သရိုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် အသေအဟာန် တ္ၚဲဗတိုက်သရိုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲ ကေုာံ ကူသာန်သွံရာန်ဟွံမွဲကဵုဗဗွဲဓဝ် အလုံဂၠးကဝ် ပ္ဍဲဂိတု​ဂျောန် ၂၆ ဂှ်ရ။ ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဏံဝွံ ကော်ဘိက်ကၠုၚ် သၚ်၊ တၠပညာ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်၊ သၟတ်မန်တအ်တုဲ ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴရ။ နကဵုအစဳဇန်ဂမၠိုၚ်ဝွံ သၚ်၊ တၠပညာ​ ကေုာံ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် […]

ပေါဲဟီုတွံ သၟတ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲ 

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ်ကေတ် ဗဟုသုတ စပ်ကဵုအန္တရာယ် ဂဥုဲၜူမာဲ၊ ဂွံဝေၚ်ပါဲနူသုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ၊ ဂွံပံၚ်တောဲ ပါလုပ်ဗတိုက်သရိုဟ် ဂဥုဲၜူမာဲကီုတုဲ စဳဇန်လဝ် ပေါဲဟီုတွံ သၟတ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲဝွံရ။ ကော်ဘိက်ကၠုၚ် ညးဟီုတွံ စောန်သကီုလ္တူက္ဍိုဟ်လိက် ၊ ညးပါလုပ်ချဳဒရာၚ်မံၚ် စပ်ကဵု ပရူပရာဂဥုဲၜူမာဲတအ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်ရ။ ပေါဲဟီုတွံဏံဝွံ ပ္ဍဲဒေသကၞောတ်ၜဳရေဝ် ကွာန်စေဝ်ခပြု ကေုာံ ဌာနပရေၚ်ပညာ (ညဳသာ) တအ်ဂှ် […]

တန်ဗ္တောန် ကဵုပညာဂဥုဲၜူမာဲ

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ်အာ ပရူပရာအန္တရာယ်ဂဥုဲၜူမာဲ၊ ဗီုပြၚ် ပရေၚ်ရပ်စပ်သၞောဝ် ကေုာံ ဒုဟ်ဒဏ်၊ အကာဲအရာ ပရေၚ်သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဒေသမန် ကေုာံ နဲကဲ ဂွံပံၚ်တောဲ ဗတိုက်သရိုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲတအ်တုဲ ကဵုကၠုၚ်တန်ဗ္တောန်ဝွံရ။ တန်ဗ္တောန်ဝွံ မွဲဝါမ္ဂး ပွိုၚ် (၁) တ္ၚဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်ရ။  ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကွာန်ကလအ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၠုၚ်ကျာ တုဲ ကောန်တန်ဗ္တောန် (၁၅) တၠ […]

  • All
  • ကမၠောန် ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်
  • ပွဳပွူသဘာဝ

တန်ဗ္တောန် သၟတ်ကဵုပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝ

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်တအ် သ္ဂောံတီကၠိုဟ်ကေတ် ပရူပရာ ပွဳပွူသဘာဝ ကေုာံ ဂွံပံၚ်ကၠောန်ချဳဒရာၚ် လ္တူပရူပရာ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပွဳပွူသဘာဝဂမၠိုၚ်တုဲ ပံက်ကၠုၚ် တန်ဗ္တောန်ဍာ်ဇမၠိုၚ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။ ပ္ဍဲတန်ဗ္တောန်ဏံဝွံ သၟတ်ကွးဘာ နူဒေသစုၚ်တအ် ဗၞတ် (၂၅) တၠ တိုန်စိုပ်ကၠုၚ်ရ။ သ္ပအဓိကကဵု က္ဍိုပ်လိက် သၟတ်ကဵုပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲအရာ ထိၚ်ဒဝ် […]

အစဳဇန်ထံက်ပၚ် ဒၞါဲပၟတ်တူ

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်ဒှ်ဒဒိုက် သ္ၚိတူအာတအ်ဂှ်တုဲ စဳဇန်ထံက်ပၚ်ကၠုၚ် ညးဒှ်ဒဒိုက်တအ်ဂှ်နွံရ။ ပ္ဍဲကဵုထံက်ပၚ်ဂှ်ဝွံ မပ္တံကဵု ဩန် ကေုာံ ကပေါတ်ဂွံသုၚ်စောဲလၟေၚ်တ္ၚဲ မပ္တံကဵု သ္ၚု၊ ကၠေၚ်၊ ကသိုန် ကေုာံ စၞစကှ်ကှ်တၞဟ်တၞဟ်တအ် ပါလုပ်ရ။ 

အစဳဇန်ထံက်ပၚ် ကပေါတ်စပ်ကဵုယဲ ခဝ်ဝေါတ် ၁၉

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံသုၚ်စောဲ ကပေါတ်စပ်ကဵုယဲကပ် ခဝ်ဝေါတ် ဗွဲမကဠိတ်ကဠောတ်မာန် ရန်တုဲ ထံက်ပၚ်ကၠုၚ် ကပေါတ်စပ်ကဵုယဲ မပ္တံကဵု ယာတ်ကၟာတ်ပါၚ်၊ ဗံၚ်သ္အးဇ္ၚး ကြာတ်ကြဴတဲ၊ ဍာဲသုၚ်သ္အးဇ္ၚး ကေုာံ ဂဥုဲဂွံသ္အးဇ္ၚး ပွဳပွူ သွက်ဂွံဂစိုတ်စၟယဲတအ် နွံရ။