Close

ဟွံမိက်ဇူသၞိၚ်မ္ဂး လ္ပဝးကၞာၚ်

ပၞောဝ်သၞိၚ်ဂမၠိုၚ် သၞိၚ်ကျာ် သၞိၚ်ဓရ် သၞိၚ်သၚ် သၞိၚ်မိမ သၞိၚ်အာစာဟီုဂှ် ၜိုဟ်သြိုဟ်တဴဗွဲမလောန်ရ။ သၞိၚ်တံဝွံ ယဝ်ဗ္တောံၜတ်ကၞာတ်ကဵု သၞိၚ်ဆုနာနာတံမ္ဂး မုဟွံဆေၚ်လးလးရ။ သၞိၚ်ဆုဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဆအယာံမာတ် မွဲချိန်ခဏ မွဲလုပ်ဇူဟေၚ် ၜိုဟ်သြိုဟ်ပြေတဴလၟောၚ်မာန်ရ။ သၞိၚ်ကျာ် သၞိၚ်ဓရ် သၞိၚ်သၚ် သၞိၚ်မိမ သၞိၚ်အာစာဟီုဂှ် ဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်ရ။ ဆဗၞတ်မွဲဝါ ဂွံလုပ်ဇူမ္ဂး ၜိုဟ်သြိုဟ်မွဲချိုန်ခဏဟွံသေၚ် မွဲတ္ၚဲ မွဲဂိတု မွဲသၞာံ မွဲအာယုက်ဟွံက ၜိုဟ်သြိုဟ်တဴ စဵုကဵုဘဝသမ္တီလၟိဟ်ဂၞန်ဟွံမာန် ဟီုအိုတ်အိုတ်မ္ဂး စဵုစိုပ်ဍုၚ်ဇၞော်နိဗ္ဗာန် ၜိုဟ်သြိုဟ်တဴမာန်ရ။

ရဴဝွံ ဒှ်သၞိၚ်အဓိက သွက်ပိုယ်ဂွံလုပ်ဇူ သၞိၚ်ပထမ မဒှ်တုဲ သၞိၚ်ဒုတိယဂှ် သၞိၚ်ဂကူလေဝ် ကိစ္စဇၞော်တဴကီုရ။ ညံၚ်ရဴညးဟီုစဒၟံၚ် “ စၞပုၚ်သွညးတၞဟ် ဗီုလဵုခိုဟ်ခိုဟ် ၜိုတ်ဆစၞပုၚ်သွသ္ၚိဇကုအုတ်အုတ်ဟွံဒှ်”၊ “သ္ၚိညးတၞဟ် ၜိုတ်လဵုခုိုဟ်ခိုဟ် ၜိုတ်သ္ၚိဇကု သ္ၚိတာဲဟွံဒှ်”၊ “ဗၠာဲဂကူညးတၞဟ် ၜိုတ်လဵုယျဵုလ္ဂူယျဵုလ္ဂူ ၜိုတ်ဗၠာဲဂကူဇကု အိက်အရက်ဟွံဒှ်”၊ “သၞိၚ်ဆုသ္ၚိညးတၞဟ် ဟလိုၚ်လဵုၜိုဟ်သြိုဟ်ၜိုဟ်သြိုဟ် ၜိုတ်သၞိၚ်ဆုကြုက်သ္ၚိဇကုဟွံဒှ်”၊ “ကောန်ဇာတ်ညးတၞဟ် ၜိုတ်လဵုကျေဝ်ကျေဝ် ၜိုတ်ကောန်ဇကု မတ်ကၠက်ကၠက်ဟွံဒှ်၊” ဟိုတ်ဂှ်ရ ဇူသၞိၚ်လ္ပကဵုဗၠေတ်ညိ။ မိက်ဂွံဇူသၞိၚ်ခိုဟ်ခိုဟ် ၜိုဟ်ၜိုဟ်သြိုဟ်သြိုဟ်မ္ဂး လ္ပဝးကၞာၚ်ညိ၊ နွံပၟိက်ကဵုပြေလၟောၚ် ဂွံၜိုဟ်သြိုဟ်တုဲ လုပ်ဇူသၞိၚ် သီုကဵုဟွံတီဂုဏ်သၞိၚ်ကၞာၚ်ဆုမွဲသာ် ဇူတုဲ မိက်ဂွံဝးပ္ကဝ်ဝေၚ်ကၞာၚ်ဍေံဏီ၊ နနဲသာ်ဝွံကီု ဂကူမန်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ပ္ဍဲဂကူမန်တုဲ လိက်မန်လေဝ်ဟွံလေပ် ညံၚ်ဂွံလေပ်ဂှ်လေဝ်ဟွံဂစာန် ဟီုအိုတ်အိုတ်မ္ဂး ထေၚ်သောဲမံၚ်ကဵု ဂကူမန် လိက်ပတ်မန်ရ။ ၜိုတ်ဂှ်ဟွံကဏီ ဇကုမွဲထေၚ်သောဲကဵု လိက်ပတ်မန် ဂကူမန်တုဲ ညံၚ်ညးတၞဟ်ဂွံတုပ်ကဵုဇကုဂှ် ဗက်စန္ဒက် ဗက်ထကး ဗက်ပရးဒၟံၚ် ဗီုဏံမ္ဂး ဒှ်ဟွံထေက်ကီုရ၊ ညးညးအဲအဲတီကေတ်မာန် မံၚ်သီုဖအိုတ်ရ၊ ဆ္ဂး မိက်ဂွံဝးမံၚ်ကၞာၚ်ဍေံဖိုဟ်ရ။

“ဟွံဒုန်မ္ဂး လ္ပကလံက်ဇိုၚ်” ဟိုတ်နူဇကုကလံက်ဇိုၚ်တုဲ အသိၚ်ဂၠုၚ်ဂြိပ် ယအ်စှေ်အာမာန်ရ။ နဲဥပမာသာ်ဝွံကီု ဂကူမန်ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်တဴတက်မာန်ဂှ်လေဝ် မန်ဟေၚ်ရ ဒးရုန်ဂ္စာန်၊ မန်ဟေၚ်ရ ဒးပဠေဝ်ပဠေတ်ဏောၚ်ဂှ် လ္ပဝိုတ်သတိတုဲ ဂကူမန်ဝွံ သဝ်စှေ်အာဂှ်လေဝ် ဂကူမန်ပၠန်ရ၊ ကလေၚ်ဖျဝ်ဖျေံမံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်မံၚ်ဇၟာပ်ဒၞာဲရ၊ ပွမဖျေံအဝုဒၟံၚ်ဂကူဇကုပၠန်ဂှ် ညံၚ်ဂွံအောန်စှေ်မာန် ဒှ်တာလျိုၚ်ဇၟာပ်ဂကူမန်ပၠန်ရ။ ဇကုဟွံပါမ္ဂး ဟွံမိက်ဟီု ဟွံမိက်ဘိုၚ်ကၠောန် ဟွံမိက်ကဵုကသပ် ဟွံမိက်ပထုဲ ဇကုပါ ဇကုဒှ်အာစာမှ ကၠောန်ဂှ် ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ နွံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ “ဂၠုၚ်ကၠေံမ္ဂး ဒးဗက်အကြာကြုၚ် အကြာၜဳဟေၚ်ရ” ဗက်ဂၠာဲအကြာဒဵုမ္ဂး ဆဵုကေတ်ဟွံမာန် သက်သက်ရ။ သွက်ဂကူမန် ဂွံဇၞော်မောဝ် ဂွံတဴတက် ဂွံၜေတ်လုပ်အကြာဂၠးတိမာန်ဂှ် ဂကူမန်ဟေၚ်ရ ဒးကၠောန်ဏောၚ်ဂှ် လ္ပဝိုတ်စအိုတ်ညိ၊ ပုၚ်သွသ္ၚိညးတၞဟ် ဟလိုၚ်လဵုခိုဟ်ခိုဟ် ၜိုတ်ပုၚ်သွသ္ၚိဇကု အုတ်အုတ်ဟွံဒှ်ပုဟ်ဂှ် ကဵုစှေ်စိုတ်ညိ။

ဇကုစိုတ်ဟွံလုပ်စ ပရေၚ်ဂကူမန် လိက်ပတ်မန်မ္ဂး ဇကုမွဲဓဝ် မံၚ်တဴသောၚ်ၚ်မ္ဂး ဒးရးသပ္ပါဲရ၊ ဟိုတ်ဇကု ဝိုၚ်လဵုအာတှေ် ဇကုဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဟွံတီဂုဏ်လ္တူဂကူမန်ရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂကူမန်လ္ၚဵုတံဂှ် ၜိုန်ရဒှ်မၞိဟ်အကြာမန် မိမမန် ကွာန်မန်ဍက်ဍက်ကီုလေဝ် ဝၚ်မန် လိက်ပတ်မန် အခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ်မန် ညိမှဟွံကၠိုဟ်လးလးဂှ် နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်ဏီရ။ စနူအဲညးချူလိက်ဏံလေဝ် ဟွံကၠိုဟ်လဝ်ပရေၚ်ဂကူဇြိုဟ်ဟ်နက်က်ကီုရ။ လၟုဟ်လေဝ် ဒှ်မၞိဟ်လေပ်မွဲဟွံသေၚ်ရ။ ဟိုတ်နူစိုတ်ဓါတ်ဝါသနာ မိက်ဂွံဗှ်လိက်တုဲ လက်ကရဴဏံ ကၠိုဟ်တိုန်ပရေၚ်ဂကူညိညဇြိုၚ်သာ စိုတ်ဒှ်ညံၚ်ကောန်ၚာ်တအ်ဂွံလေပ်လိက်မန်မာန် ၜိုတ်အဲလေပ် ၜိုတ်အဲကၠိုဟ် ညံၚ်ဂွံပါ်ပရအ်ကဵုသၟတ်တအ်မာန် တာလျိုၚ်နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂှ် စှေ်စိုတ်သာ်ဝွံတုဲ ကေၚ်သ္ပကၠုၚ်အာစာဘာနွံကၠုၚ်ရ။ တၚ်ရန်တၟံမွဲဂှ် ကောန်ၚာ်တအ်ဂှ် အနာဂတ်ဂတကြက်ဒးဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် အနာဂတ်ဟေၚ်ရ။ ကောန်ၚာ်တအ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ယဝ်လေပ်လိက်မ္ဂး အနာဂတ်ဟလဵုပလေဝ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်စဳကၠးမွဲမာန် ဟွံသေၚ်ရ။ မွဲသာ်ပၠန် ကောန်ၚာ်တအ် ဟွံလေပ်လိက်မန်မ္ဂး ဝၚ်ဂကူမန် တၠပညာတအ် ချူစွံလဝ်ပ္ဍဲလိက်အုပ်တအ်ဂှ် ကၠိုဟ်တီကေတ်ဟွံမာန်ရ၊ ဟွံကၠိုဟ်မ္ဂး စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူလေဝ် ဟွံဇြိုဟ်နက်ရ။

စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူဟွံဇြိုဟ်နက် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဟွံမွဲမ္ဂး ဒးကၠောန်သွက်ဂကူ ဒးရေၚ်တၠုၚ်ဒတုဲဖဵု သွက်ဂကူဏောၚ်ဟီုမ္ဂး စိုတ်ဟွံမြဟ်မြဴရ၊ စိုတ်မြဟ်မြဴမ္ဂး မုကမၠောန်ကၠောန်ကၠောန် အံၚ်ဇၞးကေတ်ဟွံမာန်သက်သက်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ “ဇူသၞိၚ်လ္ပဝးကၞာၚ် ဍေန်ပၞာၚ်လ္ပကဵုဒးကျာ” သၞိၚ်ဂကူဇကုဂှ် လုပ်ဇူအိုတ်ညိ၊ ဟွံမိက်ဇူလေဝ် လ္ပဝးကၞာၚ်ညိ။ ဂကူမန်ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်တဴတက်မာန်ဂှ် ဂကူမန်ဟေၚ်ရ ဒးပဠေဝ်၊ ဂကူမန်ဟေၚ်ရ ဒးကေတ်တာလျိုၚ်ဏောၚ်ဂှ် လ္ပဝိုတ်သတိအိုတ်ညိ။

အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံ အဃောယှုက်ထုဲဒၟံၚ်ဏံ ဂကူမန်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဗက်ဍာ်သာတုဲ ဍေက်စအကြာဂကူမန်ဇကုလေဝ်နွံကၠုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠေၚ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်တုဲ မုဟိုတ်စိုတ်ဓါတ်ညးတအ် သဝ်မံၚ်ရော ဒးဟီုမ္ဂး ပညာအောန်ရ၊ ပူဂဵုအာဂတပၠတရဴဂကောံမွဲမွဲ ဂကူမွဲမွဲ ပညာအောန် ဗဟုသုတလညာတ်ညာဏ်အောန်မ္ဂး ဂကောံဂှ် ဟလဵုသ္ပလေဝ် အာဍာ်ဇမၠိၚ်ဟွံမာန်၊ ဂကူဂှ် ဟလဵုပလေဝ် ဇၞော်မောဝ်တဴတက် ဟွံမာန်သက်သက်ရ။ ဍိုက်လဝ်စိၚ်တုဲ စိၚ်ၝောံ စိၚ်ကၟက် ဟွံတီမ္ဂး သွက်မၞိဟ်ဍိုက်စိၚ်ဂှ် ဒိုဟ်ဓီုကွေံရ၊ ကၠောန်ပရေၚ်ဂကောံ ကၠောန်ပရေၚ်ဂကူလေဝ် တၚ်ရန်တၟံ ကေုာံ စေဝ်ပၞောန်ဂကောံ ဟွံကၠိုဟ်လဝ်မ္ဂး မုဂွံတၟေၚ်နူမၞိဟ်ဍိုက်စိၚ်ဂှ်ရော။

ဟိုတ်နူမၞိဟ်အာဂတပၠတရဴတအ် ဟွံတီဂုဏ်သၞိၚ် ဝးပ္ကဝ်ဒၟံၚ်သၞိၚ်တအ်ဂှ်ရ မၞိဟ်ဗက်လကြဴလေဝ် အတိုၚ်အာစာတအ်အာဂှ် ကွာ်ဍံၚ်ဗက်အာရ။ ဇကုဇူဖဲတုဲ ဝးပ္ကဝ်ထောံကၞာၚ်မ္ဂး မၞိဟ်လကြဴဒှ်အာဒဒိုက်ဏောၚ်ဂှ် ညိမှဟွံကူချပ်လဝ်တုဲ ကၠောန်သ္ပဏာအတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်ဇကုမ္ဂး ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အောန်ကဵုလညာတ်ညာဏ်ပညာ ဗဟုသုတဗွဲမလောန်ရ။

ဒးကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်မ္ဂး ဂကူပိုဲမုဟိုတ်ဟွံဇၞော်မောဝ် ဟွံတဴတက်မ္ဂး

(၁) ဟိုတ်နူတၠပညာအောန်၊
(၂) ညးဗီုအဲ အဲဗီုညး ပလံၚ်သ္ပအာစာညးသ္ကံ၊
(၃) မၞိဟ်ဟွံတီဂုဏ် ဇူသၞိၚ်ဝးကၞာၚ်မဒှ်ရ။ မၞိဟ်ပညာဟီုဂှ် ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ် ညးအံၚ်လဝ်လိက် ဂွံလဝ်တဆိပ်ဒဳဂရဳဒံက်တာတုဲ ဒှ်တၠပညာဖအိုတ်ဟွံသေၚ်၊ ပညာဟီုဂှ် ခိုဟ်ပရေံၜါ ပါ်ပါဲဒးမ္ဂး ညးကော်စပညာရ။ မိက်ဂွံဒှ်တၠပညာ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပြဲပြဲမ္ဂး

(၁) ခိုဟ်ကဵုပရေံ ဗၠေတ်ကဵုဒး ဒးကၠိုဟ်၊
(၂) ဒးဂံၚ်ဟီုလ္ဒေါဝ်ဝိုၚ်၊
(၃) ဇကုဗၠေတ်လဝ်နွံ ညးတၞဟ်ဟီုထံက်ဂလာန်ပတိုန်ထ္ၜးမ္ဂး ဒးဂံၚ်ပဠေဝ်လ္ဒေါဝ်ဝိုၚ်၊
(၄) ဓဝ်အေၚ်ဒုၚ်ဒးနွံရောၚ်။

ဟိုတ်နူဓဝ်အေၚ်ဒုၚ်ဟွံမွဲညးသ္ကံဂှ်ရ ပလံၚ်သ္ပမံၚ်အာစာသၟးရဂၠိုၚ် ဇကုဟွံပါ ဟွံမိက်ဘိုၚ်ကၠောန် ဇကုဒှ်အာစာမှကၠောန် မၞိဟ်လ္ၚဵုတအ်ပၠန် မၞိဟ်ဇကုဟွံသေၚ် ဒှ်မၞိဟ်ကဆံၚ်လ္တူ ဒှ်မၞိဟ်အာဂတဟွံသေၚ်တုဲ ဇကုဟွံမိက်ရကၠာန်ချဳဒရာၚ် မၞိဟ်သောၚ်ဏံလေဝ် နွံမံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဏီရ။ မန်လ္ၚဵုတအ်ဂှ်ပၠန် ဇကုခိုဟ်တှေ်တုဲ ကောဒေံမသ မၞိဟ်ဇကုခိုဟ် တှေ်တုဲ ညးတၞဟ်ဗီုလဵုဒှ် ဟွံကလေၚ်ရံၚ် ဟွံသ္ပသမ္တီရ။ မန်ဗီုဏံဂှ် တုပ်တဴညံၚ်ရဴ မၞိဟ်ဇူသၞိၚ် ဝးကၞာၚ်ရ။

ပ္ဍဲဂကူမန်တအ် ဟိုတ်နူတၠပညာအောန်တဴဗွဲမလောန်တုဲ ညးၜိုတ်အဲ အဲၜိုတ်ညး ပၠံၚ်သ္ပအာစာ ပၠံၚ်အာဂတဂှ်ရ ဟွံဇၞော်မောဝ် ဟွံတဴတက် ညးမွဲကေုာံညးမွဲ ဂုဏ်ဟီုဂှ် ဝိုတ်တၠိၚ်မံၚ်ညးသ္ကအ်အိုတ်ရ။ ကၠောန်လဝ်ခိုဟ်ခိုဟ် ရီုဗၚ်ကၠုၚ်လဝ်သၞာံဗွဲမလအ်လကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဗၠေတ်အာမွဲဝါဓဝ်ဂှ် ညးမွဲကေုာံညးမွဲအေၚ်ဒုၚ်သၠးအခေါၚ် ညးသ္ကအ်ဟွံမာန်မ္ဂး စဵုကဵုက္ဆံၚ်ပါ်ဍာန် ပါ်အာဲ ဂုဏ်ပတုဲကၠုၚ်လဝ်တအ်ဂှ် ဟွံညာတ်ညးသ္ကအ်တုဲ ညာတ်မံၚ်ဒုဟ်သၟးမ္ဂး ပံၚ်တောဲကၠောန်အာမွဲစွံညးသ္ကအ် ဟလဵုသ္ပလေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်သက်သက်ရ။ မုဟိုတ်သၠးအခေါၚ်ညးသ္ကဟွံမာန်ဂှ်ရော ယဝ်ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်မ္ဂး ဒၟါနူပညာလမိၚ်လညာတ်အောန်ဟီုဟွံဗၠေတ်ရ။

ဂကူမွဲမွဲ မိက်ဂွံဇၞော်မောဝ်တဴတက်မ္ဂး ဒးလွဳၜံၚ်ပ္တိတ်တၠပညာတအ်ရ၊ တၠပညာဂၠိုၚ်မှ ဂကူဂှ် ဍုၚ်ဂှ် ဇၞော်မောဝ်တဴတက်မာန်ရ။ ပိုဲကလေၚ်ကျောဝ် ဍုၚ်ဇၞော်မောဝ်တဴတက်တအ်မ္ဂး ကောန်ဍုၚ်ညးတအ် ဟိုတ်နူပူဂဵုတၠပညာဂၠိုၚ်တုဲ ကၟိန်ဍုန်ညးတအ်ဇၞော်မောဝ်ကျေဝ်ဂေါဝ်ဆာဲရသေၚ်ဟာ။

ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ ဟိုတ်တၠပညာတအ်အောန်ဂှ်ရ ပကောံညးသ္ကအ်ဟွံလောဲ သၠုၚ်လဝ်မာန်မာန ညးၜိုတ်အဲ အဲၜိုတ်ညးမ္ဂး ဂကူမန်ဆလအ်မှ ဟွံဇၞော်မောဝ်တဴတက်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ မိက်ဂွံကဵုဂကူဇၞော်မောဝ်တဴတက်ဍာံမ္ဂး သၠုၚ်ပတိုန်အသိၚ်ပရေၚ်ပညာကုသၟတ်တံညိ၊ လေပ်ပညာတုဲ ညံၚ်ဂွံသုၚ်စောဲလေပ်ဂှ်လေဝ် ဒှ်မံၚ်အဓိကဇၞော်ဇၞော်မွဲသာ်ကီုရ၊ ဂွံဂွံလေပ်ပညာဂှ် မိမ စံၚ်အာစာ သ္ကအ်ရဲမိဿဟာဲအိုဿီု ကေၚ်ထံက်ပၚ်လဝ်တအ်ဂှ် ကာလအိုတ်ကၞောတ် ပညာဍိုက်ပေၚ် ဝိုတ်တၠိၚ်မံၚ်ဂုဏ်ညးတအ်ဂှ် လ္ပကဵုဒှ်ညိ၊ ဇကုဂွံဇူသၞိၚ်ဆု ၜိုဟ်ၜိုဟ်မာန်ဂှ် ညးတအ်ဖစာန်တဵုကၠုၚ်တၞံ စိုပ်တ္ၚဲဏံ ဇကုဇူဖဲ ဝးပ္ကဝ်ထောံကၞာၚ်မ္ဂး မၞးဂှ်ဒှ်မၞိဟ်ကျဘဝမွဲရ။

ဘဝဟီုဂှ် သၠုၚ်မံၚ်တွဵုလေဝ်ဟွံသေၚ် သဝ်မံၚ်တွဵုလေဝ်ဟွံသေၚ် ဟိုတ်ဂှ်ရ ဘဝဇကုညံၚ်ဟွံဂွံကျဂှ် ကဵုဂွံတီဂုဏ် ဇူသၞိၚ်မ္ဂး လ္ပဝးကၞာၚ်ညိ။
ကယျိုၚ်မန် (ဝါဂျဳ)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *