Close

ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူပိုဲ ဗီုလဵုပိုဲဂွံကၠောန်

သ္ပရံၚ်သုတေသနမ္ဂး စိုတ်ဓါတ်ဂကူမန် သၟတ်မဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန် အနာဂတ်တံ ဆီဂံက်အာ လ္ပာ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ဂကူ၊ ပရေၚ်လိက်ပတ်အခိုက်ကၞာ ထေၚ်လဵုဒၟံၚ်ရ။ သၟတ်မန် ပ္ဍဲခေတ်(၂၁)ဗွဝ်ကၠံဝွံဂှ် ကတ်ဗ္တောန်ပညာတက္ကသဵု ကလိဂွံတဆိပ်ကြာတုဲ ဟွံစဂုဏ်ပညာဇကု မကတ်ဗ္တောန် မဒုၚ်ဖၟိုတ်လဝ်သြန်တုဲ ဂၠောဲတိတ်အာဍုၚ်မ္ၚးဇဳ ဒိုဟ်သေံ၊ မလေ၊ သၚ်္ကပေါဝ်၊ ဂျပါန်၊ ကဝ်ရဳယျာတံတုဲ ပတိတ်ဒြဟတ် ဂၠာဲသြန်၊ ပကောံသြန် အိုတ်ရ။ မကလိဂွံသြန်ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ စဴကၠုၚ်ကွာန် ဌာန်ဒေသဇကုဒၟံၚ်တုဲ သိုၚ်ခၞံသ္ၚိကျေဝ်ဝ်၊ ရာန်ဍိုက်ကွဳစက်ဂတာပ်ခေတ်တုဲ ဝိုတ်တၠိၚ်အာဒၞါဲမ္ဒး လုပ်ကေတ်တာလျိုၚ်၊ ဒၞါဲသွက်မ္ဒးရီုဗၚ် ထံက်ပၚ်ဂကူ မပ္တံ သွာၚ်ပရေၚ်ပညာ၊ သွာၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် အခိုက်ကၞာ ပြဝေဏဳဂကူဇကုဇကု အိုတ်ရ။

သွက်ဂကူမန် သ္ဂောံဇၞော်မောဝ်အနာဂတ်ဂှ် ပတှ်ေဒြဟတ်သၟတ်တံရ။ မိမညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် စၟဳဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ် ဒြဟတ်သၟတ်တံ မကၠောန်ရေၚ်တၠုၚ် သွက်ဂကူမန် ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ ပ္ဍဲအခိၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပြံၚ်သၠာဲဒၟံၚ် လၟုဟ်ဝွံ ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူပိုဲ ယဝ်ရသၟတ်တံ ပံၚ်ကောံဒက်ပတန် ဖန်ဗဒှ်ကေတ် အဝဵုကောန်ဂကူ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူပိုဲကီူ၊ အဝဵုပိုန်ဒြပ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူပိုဲကီု၊ အဝဵုအုပ်ဓုပ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူပိုဲကီုမ္ဂး ကလိဂွံမာန်ဒၟံၚ်ကီုရ။ အရာဝွံ ဖန်ဗဒှ်ကေတ်သာ်ဝွံဂှ် မ္ဒးရုဲစှ်ကေတ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မၞုံကဵု အစောန်စရာဲဍာ်ဒကေဝ်ရ။ ပ္ဍဲဂကောံမွဲမွဲ အခိၚ်ရုဲစှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မ္ဂး ရံၚ်မုက်ပူဂဵုတုဲ ရုဲစှ်မ္ဂး ဟွံဒှ်ဂကောံခိုဟ်မွဲရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မံက်ကၠုၚ်တံဂှ် ကၠောန်ဗၟံက်ကဵု ပရေၚ်ဂကူဟွံမာန်ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူမန် ဗွဲမဂၠိုၚ်မနွံကဵု လက္ချန်သာ်ဝွံဂၠိုၚ်ရ။ သ္ဒးကၠောန် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူဇကုဇကုမ္ဂး စိုတ်ဖေက်သမ္ၚာတ်ဂၠိုၚ်တုဲ ဒၞါတာထောံ ကမၠောန်မချပ်ကၠောန်တံဂှ်ရ။


ကာလရုဲက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အာဂတပၠတရဴမ္ဂး မ္ဒးသ္ၚဳရံၚ်ကဵု စေတနာသၠးဂုန်ဖဵုပူဂဵု၊ ပညာဟွံဇၞော်လေဝ် ဗဟုသုတဂၠိုၚ် စေတနာသၠးဂုန်ဖဵုပူဂဵုနွံမ္ဂး မထေက်ကဵုဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ရ။ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် လညာတ်ညာဏ် စရာဲဍာ်ဒကေဝ် ချဳဒရာၚ်ဗ္ဂေတ်ကမၠောန်၊ မနွံကဵု သမ္တီစန်ဒက်ဆက်စၠောံ လ္တူသၟဝ်နွံဍိုက်ပေၚ်မ္ဂး မထေက်ကဵုသ္ဒးရုဲစှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ရ။ ဂကူမကလိဂွံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ်ဝွံဂှ် ပစ္စုပ္ပန်ဂတမတ်ဏံ မ္ဒးထံက်ထ္ၜး ပၠန်ဂတးဂကူရခေၚ်တံရ။ အာယုက်ပၞာန်ပၠန်ဂတးမဂွံ (၁၃)သၞာံ၊ ဒြဟတ်ပၞာန် နွံလၟိဟ်ကဵုဠက်၊ ပရေၚ်စန္ဒက် ပ္ဍဲသၟတ်ဂကူရခေၚ်၊ သၟတ်တြံု သၟတ်ဗြဴပါလုပ်ကၠုၚ်ဇၟာပ်ဍုၚ်၊ ဇၟာပ်ကွာန်၊ သၟတ်ဂကူရခေၚ်တံ တီကၠိုဟ်ကေတ် ဘဝမဒှ်ဒၟံၚ် ဍိက်ဂကူဗၟာကၠးကၠးမးမးတုဲ စိုတ်ဓါတ်ပၠန်ဂတးမံက်ကၠုၚ်တုဲ မၞိဟ်သတ္တိ၊ ဗျတ္တိဂံၚ်သ္ကာနွံဂှ် တိတ်တိပၠန်ဂတး၊ မၞိဟ်သတ္တိဂံၚ်သ္ကာအောန် ညံၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူရခေၚ် ဂွံမံက်ဂတဝ်ပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ်ဂှ် စှေ်စန္ဒက်သောၚ်ထ္ၜးကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲခေတ်အလဵုအသဳပၞာန် မအာဒၟံၚ်က္ဍိုပ်ဏံ ဒၞါဲဒေသဗၠးၜး ပၠန်ဂတးရခေၚ်တံသြဇာတဴ ညးတံဖျေံကၠုၚ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ညးတံ မာန်ကၠုၚ်ဟွံအောန်လးလးရ။

ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူမန်တံ ဖျေံပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ဂကူမန်တံကီုမ္ဂး တိဍာ်ဗၠးၜးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သြဇာတဴ နွံဒၟံၚ်ဟွံအောန်လးလးရ။ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်လေဝ် သၟတ်တံသ္ပက္ဍိုပ်တုဲဖျေံပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူမန်မ္ဂး ကလိဂွံမာန်ရ။ ဥပမာ- ကောန်မန်ဇကုကဵုဇကုမ္ဂး လ္ပဟီုအရေဝ်ဗၟာ၊ လ္ပချူလိက်ဗၟာ၊ ဟီုအရေဝ်မန်၊ ချူလိက်မန်၊ ဇကုကဵုဇကုမ္ဂး မဒးဒှ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်မန်ရ။ ကောန်မန်ဗ္တောန်ပညာပ္ဍဲဘာမန် ကောန်ၚာ်မန် စွံဘာမၚ်မွဲကောန်ၚာ် (မူကြို)ဂကူမန်မ္ဂး မဒှ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်မန်ရ။ အုပ်ဓုပ်ကွာန် (ဥက္ကဌကွာန်)ဂကူမန်၊ သ္ပဝိုၚ်သဳကၠဳဗီုမန်၊ စၟဳစၟတ်ဂဗုတ်ဗီုမန်၊ ဖျေံသၞောဝ်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဒ္ဂေတ်ဗက်ဗီုမန်မ္ဂး အဝဵုမန်၊ ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ဖန်ဖက်ဂွံဒၟံၚ်ရ။ ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်မန် ဗၞတ်ဖန်ဖက်ဂွံလဝ် မန်တံစိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူတုပ်ကဵု ဂကူရခေၚ်တံကီုမ္ဂး ဒၞါဲဖန်ကေတ်ဂွံ အခေါၚ်မံက်ဒၟံၚ်နွံရ။

သၟတ်တံလ္ၚတ်ကေတ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူမန် ဗၞတ်ဖန်ဖက်ကေတ်ဂွံတံဂှ် စှေ်သောၚ်ထ္ၜးကဵု မိမညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် မနွံပ္ဍဲရးကး ကွာန်ဂြိုပ်တံဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ညိ။ ကွတ်ပညာမကလိဂွံလဝ်တံဂှ် ပတုဲဂုဏ်ဖဵုကဵုဂကူမန်တအ်အိုတ်ညိ။ လွဳၜံၚ်ပတိုန် စိုတ်ဓါတ် ဗီုသၟတ်ရခေၚ်တံအိုတ်ညိ။ မန်ကဵုမန် မဟီုမံၚ်အရေဝ်ဗၟာ ဟွံဟီုဗြုအရေဝ်မန်ဇကုဇကုဂှ် ဂွကဵုလေပ်အိုတ်ညိ။ မန်ဒှ်ဒၟံၚ်ဘဝဍိက်ဂၠိုၚ်ကဵုကၠံသၞာံဝွံဂှ် ဂိကဵုလေပ်ညိ။ ဂကူမန် ဟွံဗ္တောန်လိက်မန်၊ ဟွံချူလိက်မန်ဂှ် ဂွကဵုလေပ်ညိ။ အရေဝ်မန်ကၠာဲကၠေအ်ကၠက်ဂှ် ဂွကဵုလေပ်ညိ။ သၟတ်မန်တံ ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ကၠောန်ဒၟံၚ် ကမၠောန်မ္ၚဵု ဉာတကာနဥ္စသၚ်္ဂဟဂှ် ကေတ်ဂုဏ်စရာဲအိုတ်ညိ။ လ္ပကဵုဒှ်ကၠာ် အကြာဂကူမန်တအ်ညိ၊ ကၠာ်မွဲမွဲ လ္ပယိုက်နၚ်ပ္ဍဲဂကောံဓရီု ဂကူမွဲမွဲညိ။ ကဵုသ္ဂောံဒှ်ဓဝိၚ် ဂကောံမွဲဒးထကးပြး၊ ဗော်မန်ဒကးပြးညိ၊ ကြက်ဂကူဂှ် ဒှ်အရေဝ်ရ။ ကြက်ဂကောံ၊ ကြက်ဗော်မွဲမွဲဂှ် ဓရ်ညဳသာဟေၚ်ရ။

သရောပ်မ္ဂး သၟတ်တအ်လေပ်ကွတ် လေပ်ပညာစုၚ်လေၚ်တုဲ အာက္ဍိုပ်သွက်ဂကူမန် သ္ဂောံဗၠးၜးနူဘဝဍိက် ဂကူမဟာတံညိ။ ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာရ။
နာဲအံၚ်ဇၞး(ရုတ္တံၚ်)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *