Close

သဘၚ်စှ်ေဘာ သၠုၚ်ပ္တိုန်စရာဲသၟတ် 

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၅.၈.၂၀၂၂ ဂှ် နူဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ ​ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် သ္ဘၚ်စှ်ေဘာ ဘာသၠုၚ်ပ္တိန်စရာဲသၟတ် လၟေၚ် (၅) ပ္ဍဲ ဌာန်ဇၞူရာမည၊ ဍုၚ်မတ်မလီုရ။ ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်စရာဲသၟတ် လၟေၚ် (၅) ဝွံ စပံက်ကၠုၚ် နူဂိတု ဖေ​ဖဝ်ဝရဳ ၂၀၂၂ ဂှ် တုဲ လၟုဟ် ပ္ဍဲဂိတု အဝ်ဂါတ်ဏံမ္ဂး ဗၞတ်ပွိုၚ် (၆)ဂိတု တုဲဒှ်ကၠုၚ်ကီုရ။ ဘာဝွံ ပံက်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ဗိန်၊ အရာပ်ဏံၚ်ခေတ် ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ ​ပ္ဍဲခရိုၚ်သဓီု (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ရ။ ပ္ဍဲဘာဏံဝွံ ကောန်ကွးဘာ တိုန်စိုပ် နွံ (၁၈) တၠ တုဲ ကွးဘာဂမၠိုၚ်ဝွံ နူပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာ မပ္တံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု တအ် ပါလုပ်ရ။ ပ္ဍဲဘာဏံဝွံ သ္ပအဓိကကဵု ဘာသာ အၚ်္ဂလိက်တုဲ ပ္ဍဲဗဂါပ်နူဂယးဂှ် ဗ္တောန်ကၠုၚ် ပေၚ်ပေၚ်ရ။ ဗဂါပ်သဝ်တ္ၚဲဂှ် စပ်ကဵုဘာသာ သၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ် ကၠောန်ကမၠောန် နာနာသာ် ကေုာံ ကဏ္ဍပါ်ပရအ် လညာတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်မၞိဟ်၊ ပရေၚ်သၞောဝ် နာနာတအ်ဂှ်လေဝ် ကော်ဘိက် ညးစောန်သကီု လ္တူက္ဍိုပ်လိက်တအ်တုဲ ဖန်ဇန်ကၠုၚ်နွံရ။

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *