Close

တန်ဗ္တောန်သၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက်သၟတ်

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်ကဵုသၟတ်တအ် သ္ဂောံကလိဂွံဍာ်ဒကေဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက် သၟတ် ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်တုဲ ​သ္ဂောံကလေၚ်သုၚ်စောဲ ဍာ်ဒကေဝ်တအ်ဂှ်မာန် ပံက်ကၠုၚ် ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက်သၟတ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။ ပ္ဍဲဘာဏံဝွံ ကောန်ကွးဘာ သၟတ် ညးတြုံ ညးဗြဴ ဗၞတ် (၂၀) တၠ တိုန်စိုပ်ကတ်လ္ၚတ်ကၠုၚ်ရ။ စပ်ကဵုဘာသာဗ္တောန်တအ်တုဲ ပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက်၊ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲ တအ်ဂှ် သ္ပအဓိကတုဲ ဗဟုသုတ နာနာ စပ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဂဥုဲၜူမာဲ၊ သၞောဝ်၊ ပရေၚ်ဟီုဂး​ဂတမုက်မၞိဟ် တအ်လေဝ် ပါလုပ်ကၠုၚ်ကီုရ။

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *