Close

အစဳဇန်သၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်ကောန်ဂကောံ 

(၁) ဂကောံဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ် ကောန်ဂကောံတအ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် တန်ဗ္တောန် သၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ် ကောန်ဂကောံ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ကွာန်ဒဵုထောၚ် ပွိုၚ် (၂) တ္ၚဲရ။ ပ္ဍဲတန်ဗ္တောန်ဂှ်ဝွံ သ္ၚဳဂၠိပ် လၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံ၊ ဗီုပြၚ်ကောပ်ကာဲဂကောံ ကေုာံ ကဏ္ဍသဳကၠဳ လၟေၚ်ကမၠောန်ဂကောံ ဒးကၠောန်ဂတ တအ်ဂှ် သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်ကီုရ။ 

(၂) ဂကောံဝွံ ရန်တၟံကဵု ကောန်ဂကောံတအ် ဂွံတီကၠိုဟ် တုဲ ဂွံဆက်သုၚ်စောဲအာ ဍာ်ဒကေဝ် စပ်ကဵု ကၠောန်စရၚ်ဩန် ကေုာံ ကောပ်ကာဲစရၚ်ဩန်တအ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် တန်​ဗ္တောန် ကောပ်ကာဲစရၚ်ဩန် ပွိုၚ် (၂) တ္ၚဲဏံရ။ ပ္ဍဲတန်ဗ္တောန်ဂှ်ဝွံ ဗွဲကိုပ်ကၠာ သ္ၚဳဂၠိပ်ကၠုၚ် စပ်ကဵုဗီုပြၚ်သုၚ်စောဲမံၚ်၊ ကောပ်ကာဲမံၚ် စရၚ်ဩန်ဂကောံမွဲစုမ် တုဲ နူကဵုအ္စာတန်ဗ္တောန် ကဵုကသပ် ကေုာံ လးထ္ၜးစပ်ကဵုဗီုပြၚ် ရပ်စပ်သုၚ်စောဲ ကောပ်ကာဲစရၚ်ဩန် မွဲစုမ် နွံရ။ 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *