Close

ဂျာနေဝ်သၟတ်မန်လညာတ်တၟိ လၟေၚ် (၃၉)

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ် ဂွံဗှ်လ္ၚတ် ဒုၚ်စရှ်သာ လညာတ် ဗဟုသုတ စပ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ဂကူ၊ ပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကေုာံ ပရေၚ်သၠုၚ်ပ္တိုန်လညာတ် ဗွဲတၟေၚ် သၟတ်တအ်တုဲ ပိဂိတု မွဲဝါ တက်တြးပ္တိတ်မံၚ် ဂျာနေဝ်သၟတ်မန်လညာတ်တၟိ နွံရ။ ပ္ဍဲဂျာနေဝ်ဝွံ ကဏ္ဍစုၚ် မပ္တံ ကဵု လိက်ပရေၚ်၊ ကဗျ၊ ရုပ်ဗျံက်၊ ဒဿန၊ ကဏ္ဍဆဵုဂဗ သၟာန်သၟုက်သၟတ်မန် တအ် ပါလုပ်ကီုရ။ ဂျာနေဝ်ဝွံ နကဵုဘာသာမန် ကေုာံ ဗၟာ ၜါဘာသာ ပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ်ရ။ ပ္တိတ်ကၠုၚ်မံၚ်အဆက်ဆက်ဂှ် လၟုဟ်စိုပ်ကၠုၚ် လၟေၚ် (၃၉) ရ။ ပ္ဍဲလိက်လၟေၚ် (၃၉) ဏံဝွံ လိက်ပရေၚ်မန် ပါလုပ် (၅) ပိုဒ် ကေုာံ လိက်ပရေၚ်ဘာသာဗၟာ (၅) ပိုဒ် ပါလုပ်မံၚ်ကီုရ။ နကဵုကဏ္ဍကဗျမ္ဂး ဘာသာမန် (၅) ပိုဒ် ၊ ဘာသာ ဗၟာ (၅) ပိုဒ် ပါလုပ်ရ။ ကဏ္ဍရုပ်ဗျံက် ဂှ် ပါလုပ် (၂) ပိုဒ်ကီုရ။ ဂလာန်ဒဿန ကေုာံ ကဏ္ဍဆဵုဂဗ သၟာန်သၟုက်ကုသၟတ်တအ်လေဝ် ပါလုပ်ကီုရ။ ယွံညးဍုၚ်ကွာန် သၟာဆာန်လိက်ပတ်တအ်ညးဂမၠိုၚ်အဴ ဩဝ်ပံက်ဗှ် ဒုၚ်စရှ်သာ လိက်ပတ် ဂျာနေဝ်သၟတ်မန်လညာတ်တၟိပိုယ် ပ္ဍဲကဵု (link) သၟဝ်တေံမာန်ရအဴ။ 

ဂျာနေဝ်သၟတ်မန်လညာတ်တၟိ လၟေၚ် (၃၉)

တြးပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် လၟေၚ်တုဲတုဲကၠုၚ်ဂမၠိုၚ်

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *