Close

တ္ၚဲသၟတ်မန်

ဇၟာပ်သၞာံ ပ္ဍဲဂိတု ဒဳဇြေန်ဗာ (၂၈) မ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်မံၚ် တ္ၚဲသၟတ်မန် နူသၞာံ ၂၀၁၂ တေံရ။ သၞာံဏံဂှ် စိုပ်ကၠုၚ် မရနုက်ကဵု (၈) ဝါကီုရ။ မွဲသၞာံမ္ဂး မွဲပွိုၚ်ဍုၚ် ပြံၚ်ကၠေံတာလျိုၚ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ရ။ သၞာံဏံဝွံ ဟိုတ်နူကဵု အသိၚ်ကပ်ယဲဂၠးကဝ် သ္ကာတ်မြဟ်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲ​ရးဒေသဂှ် ကၠောန်ဟွံပြေပြံၚ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု မွဲဒၞါဲရ။ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဒဳဇြေန်ဗါ ၂၈ ၊ ၂၀၁၉ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် တ္ၚဲသၟတ်မန် မရနုက်ကဵု (၈) ဝါ ပ္ဍဲဌာန်ဇၞူရာမည၊ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။ နကဵုအစဳဇန်မ္ဂး ဗှ်ထ္ၜးဝၚ်တ္ၚဲသၟတ်မန်၊ သောၚ်ကလး ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် စပ်ကဵုသၟတ်ဂမၠိုၚ်၊ အာတ်ကသပ်ရမျာၚ် နူသၟတ် ကေုာံ ညးတိုန်စိုပ်ဂမၠိုၚ်တအ် ပါလုပ်ရ။ 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *