Close

Covid-19 (ယဲကပ်)

လိက်အုပ်ကဵုပညာ စပ်ကဵုယဲခဝ်ဝေတ် -၁၉ 

လိက်အုပ်ကဵုပညာ စပ်ကဵုယဲခဝ်ဝေတ် -၁၉ 

နူဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ ရန်တၟံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ်ကေတ် ဗဟုသုတ စပ်ကဵု ယဲကပ် ခဝ်ဝေတ် -၁၉ ကီု၊ ဂွံမၚ်မွဲဒ္ဂေတ်ဗက် အတိုၚ်စေဝ်ပၞောန်ယဲ နူကဵုစၞောန်ပၟိၚ် အလဵုအသဳ ကေုာံ ဌာနထတ်ယုက်တအ် မွဲကဆံၚ်ကီု၊ ဂွံစဵုဒၞါဇကုဇကု နနဲစှ်ေစှ်ေမာန်တုဲ ပ္တိတ်ကၠုၚ်...

Learn more