Close

ပွဳပွူသဘာဝ

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်စပ်ကဵု သိုၚ်ကၟိုန်ဍာ်လ္တူၜဳဩၚ်လောန် (In the Balance) 

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်စပ်ကဵု သိုၚ်ကၟိုန်ဍာ်လ္တူၜဳဩၚ်လောန် (In the Balance) 

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံတီကေတ် ပရူဒဒှ် တၠအဝဵုတအ် ဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴ စပ်ကဵုဂွံသိုၚ်ကၟိုန်ဍာ် လ္တူၜဳဩၚ်လောန်ကီု၊ ဂွံလ္ၚတ်တီကေတ် ဗီုပြၚ် ညးဒေသတအ် ဒးဗ္ဒဗ္ဒါဲမံၚ် ၜဳဩၚ်လောန်ကီု၊ ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံပါလုပ်ဗ္တိုက်...

Learn more
လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် သီတိဍာ်

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် သီတိဍာ်

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံဓမံက်ထ္ၜး အကာဲအရာ ပၞာန်တအ် သီတိဍာ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်တုဲ ပ္တိတ်ကၠုၚ် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏံရ။ ပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏံဝွံ ပရောဒဒှ် ပၞာန်တအ် စလုပ်ကၠုၚ်၊ ဖျေံကၠုၚ်ဒၞါဲ ပ္ဍဲတိဍာ်ကၠအ်ဝါ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်တုဲ သီကၠုၚ်တိဍာ်ဂှ်...

Learn more