Close

Tag: လိက်အုပ်ကဵုပညာ

လိက်အုပ်ကဵုပညာ စပ်ကဵုယဲခဝ်ဝေတ် -၁၉ 

လိက်အုပ်ကဵုပညာ စပ်ကဵုယဲခဝ်ဝေတ် -၁၉ 

နူဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ ရန်တၟံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ်ကေတ် ဗဟုသုတ စပ်ကဵု ယဲကပ် ခဝ်ဝေတ် -၁၉ ကီု၊ ဂွံမၚ်မွဲဒ္ဂေတ်ဗက် အတိုၚ်စေဝ်ပၞောန်ယဲ နူကဵုစၞောန်ပၟိၚ် အလဵုအသဳ ကေုာံ ဌာနထတ်ယုက်တအ် မွဲကဆံၚ်ကီု၊ ဂွံစဵုဒၞါဇကုဇကု နနဲစှ်ေစှ်ေမာန်တုဲ ပ္တိတ်ကၠုၚ်...

Learn more
လိက်အုပ်ကဵုပညာ စပ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀)

လိက်အုပ်ကဵုပညာ စပ်ကဵုပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၂၀)

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ သၟတ်မန် ဂွံတီကၠိုဟ်ကေတ် ပရူပရာ စပ်ကဵု ပေါဲရုဲမာဲမွဲစုမ် ကေုာံ ဗီုပြၚ်စုတ်မာဲ၊ စၟဳစၟတ်စရၚ်မာဲ၊ မာဲလုပ်သၞောဝ်၊ မာဲပါဲ ကေုာံ အခိၚ်၊ တ္ၚဲ ဒးစုတ်မာဲ ကေုာံ ၚုဟ်မးမာဲတအ်တုဲ ဖန်ဗဒှ်လဝ်...

Learn more