Close

Tag: PDF

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်စပ်ကဵု သိုၚ်ကၟိုန်ဍာ်လ္တူၜဳဩၚ်လောန် (In the Balance) 

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်စပ်ကဵု သိုၚ်ကၟိုန်ဍာ်လ္တူၜဳဩၚ်လောန် (In the Balance) 

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံတီကေတ် ပရူဒဒှ် တၠအဝဵုတအ် ဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴ စပ်ကဵုဂွံသိုၚ်ကၟိုန်ဍာ် လ္တူၜဳဩၚ်လောန်ကီု၊ ဂွံလ္ၚတ်တီကေတ် ဗီုပြၚ် ညးဒေသတအ် ဒးဗ္ဒဗ္ဒါဲမံၚ် ၜဳဩၚ်လောန်ကီု၊ ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံပါလုပ်ဗ္တိုက်...

Learn more